Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling 

Energi & Miljø er først og fremst opptatt av å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Vi tror at da må også kvinnene med på laget. Det å ha likere kjønnsfordeling har flere positive effekter for Sig Halvorsen. Det styrker vårt arbeidsmiljø og kan på mange måter være positiv effekt på vårt omdømme.  

Energi & Miljø skal kartlegge kjønnsforskjeller i uttak av foreldrepermisjon, midlertidig ansatte, deltidsansatte og kjønnsbalanse.  

Annethvert år (2025 neste) kartlegger vi forskjeller mellom kvinner og menn i lønn og kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer/grupper, samt ufrivillig deltid.  

Tilstand for kjønnslikestilling i Energi & Miljø gruppen 2023:  

Energi & Miljø arbeider for at ansettelser skal skje i hel stilling og med fast ansettelse. Deltidsansettelse er unntaket til hovedregelen. Redusert stilling brukes kun når arbeidstaker selv søker om dette for å tilrettelegge for sin livssituasjon.  

Energi & Miljø arbeider for at ansettelser skal skje i hel stilling og med fast ansettelse. Deltidsansettelse er unntaket til hovedregelen. Redusert stilling brukes kun når arbeidstaker selv søker om dette for å tilrettelegge for sin livssituasjon.  

Energi & Miljø arbeider for at ansettelser skal skje i hel stilling og med fast ansettelse. Deltidsansettelse er unntaket til hovedregelen. Redusert stilling brukes kun når arbeidstaker selv søker om dette for å tilrettelegge for sin livssituasjon.

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering 

Vårt likestillingsarbeid er forankret i bedriftens etiske retningslinjer, policy og prosedyre for likestilling og ikke-diskriminering og i vår bærekraftstrategi. Våre Etiske retningslinjer definerer hvordan vi skal opptre ovenfor ansatte, kollegaer, kunder, leverandører og aksjeeiere. Vår bærekraftstrategi definerer våre mål knyttet til hvordan Energi & Miljø skal bidra til likestilling i bygg og anleggsbransjen og hindre diskriminering. Energi & Miljø skal være en seriøs aktør som er pådriver for å skape en bærekraftig, inkluderende og seriøs bransje. Policy for likestilling og ikke-diskriminering beskriver vårt likestillingsarbeide innenfor de ulike personalområdene: rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. 

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering 

 I Energi & Miljø er likestilling og ikke-diskriminering en integrert del av våre øverste strategier og mål. Du finner vår beskrivelse i følgende dokumenter:

  • Vårt likestillingsarbeid er forankret i Energi & Miljø gruppen sin bærekraftsstrategi.  

  • Vårt diskrimmineringsarbeid er forankret i vår overordnet HMS policy 

  • Vår likestillings- og diskriminerings policy er beskrevet i våre retningslinjer som alle ansatte finner i vår personalhåndbok.  

  • Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken. 

I Energi & Miljø er har vi følgende prosedyrer og standarder om hvordan vi jobber i praksis med likestilling og ikke-diskriminering:   

  • Prosedyre for rekruttering  

  • Prosedyre for følge fire-stegs arbeidsmetode for å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i samarbeid med tillitsvalgte.  

  • Prosedyre for varsling  

  • Prosedyre for avviksbehandling  

Energi & Miljø mål med arbeidet for likestilling og sikring av ikke- diskriminering, er forankret i bedriftens personalpolitiske prosedyre i kvalitetssystemet. 

Slik jobber Energi & Miljø for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling:

HR og daglig leder har gjennomgått alle retningslinjene i Energi & Miljø for å sikre at disse beskriver vår policy på likestillings og diskrimineringsområdet.  

Vi gjennomgikk våre HMS-rutiner på vår årlige internkontroll for å kartlegge om vi har prosedyrer som beskriver hvordan vi skal jobbe med likestilling og ikke diskriminering i praksis etter ny lov. Dette gjelder rapportering om tilstand på likestilling og innføring av aktivitetsplikten. HR og daglig leder gjennomførte kartleggingen av kjønn i andre kvartal av 2022. 

I Energi & Miljø blir det gjennomført helseundersøkelser med psykososial undersøkelse, og medarbeiderundersøkelser. Her kartlegger vi forhold som kan hjelpe oss til stadig forbedre arbeidet mot likestilling og ikke diskriminering.  

Involvert i arbeidet var ledelsen.

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling 

Gjennomgangen av våre retningslinjer og rutiner viste at Energi & Miljø ikke har hatt synlige policy for våre mål for likestilling og mot diskriminering. Arbeidet viste også at vi manglet en prosedyre for hvordan vi aktivt har planlagt å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette viser at vi ikke har arbeidet målrettet nok med å få gode rutiner rund dette arbeidet.   

Likestillingsarbeidet gjennomført i 2023 ble hovedsakelig gjort av ledelsen i Energi & Miljø. Arbeidet er forankret i AMU og hos de tillitsvalgte.

Energi & Miljø har en skjev balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Energi & Miljø er en mannsdominert arbeidsplass. Dette er spesielt gjeldene blant håndverkerne, men også blant funksjonærer er det flest menn. Dette viser en risiko for diskriminering i rekrutteringen av ansatte hos oss.   

På arbeidsplassen ble det også oppdaget at vi har lite mangfold ifht. etnisitet, religion og livssyn. Språk kan være en utfordring. Det er krav på mange byggeplasser om norsk som arbeidsspråk, og dermed fare for diskriminering ved rekruttering, kompetanseutvikling, omplassering og forfremmelser. Det er også et krav om norsk fagbrev i profesjonene og det er vanskelig å kartlegge kompetanser til dem uten formelle kompetansebevis, men DSB godkjenninger.  

Det er få kvinner i ledelsen til Energi & Miljø og i de ulike selskapene.  

Vi fant følgende mulige årsaker til risikoer og hindre, og satte i gang følgende tiltak 

Ledelsen har funnet følgende mulige årsaker til risikoer og hindre:  

Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet framover 

Ansvarlig for å sikre likestilling og hindre diskriminering er både et leder- og medarbeideransvar. HR, verneombud, AMU og vernetjenesten (bedriftshelsetjenesten) skal sammen med ledelsen i Energi & Miljø jobbe for å tilrettelegge, koordinere og evaluere arbeidet.  

I Energi & Miljø har vi startet opp arbeidet med å bygge opp egne policy og prosedyrer for likestilling og ikke diskriminerende arbeid. Vi har i løpet av 2023 utarbeidet forslag til rutiner som skal nå gjennomgås med tillitsvalgte, AMU og verneombud.  

I tillegg til egne rutiner skal det hvert år i slutten av året legges frem en rapport til styret med rapportering på tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført når det gjelder denne type arbeid, samt tilstand på likestilling og lønn.

Hvert år skal det gjennomføres en organisasjonsundersøkelse som kartlegger om våre ansatte blir utsatt for kjønnsbasert vold og trakassering.

Resultatet av arbeidet gjort så langt er å komme i gang med planleggingen for likestilling og aktivitetsplikten i henhold til egne prosedyrer. Det er først neste år vi kan evaluere tiltak som er iverksatt for 2023.